Wróć do całej oferty

Transakcje międzynarodowe

Prowadzimy interesy naszych Klientów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Weryfikujemy i sporządzamy kontrakty z zagranicznymi partnerami. Pomagamy także naszym Klientom w formalnościach prawno-podatkowych związanych z eksportem oraz importem towarów i usług.

Arbitraż staje się coraz bardziej popularną formą rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Jego specyfika polega na tym, że zamiast pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, strony poddają sprawę pod jurysdykcję specjalnego sądu arbitrażowego. W jego skład najczęściej wchodzą eksperci z danej dziedziny, co w przypadku spraw gospodarczych pozwala na rozwiązanie sprawy przez osobę, mającą bardzo szeroką wiedzę z danego specjalistycznego zakresu. Ponadto, co do zasady, sprawy rozpatrywane są przez sądy arbitrażowe szybciej i wiążą się z mniejszymi kosztami niż w przypadku sądów powszechnych. Największym sądem arbitrażowym w Polsce jest Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej; za granicą – Sąd Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej. Przy tym wyrok wydany przez sąd arbitrażowy ma moc równą wyrokowi wydanemu przez sąd powszechny, jednak dopiero po zatwierdzeniu tego wyroku przez sąd powszechny. By móc zatem przeprowadzić egzekucję po wydaniu wyroku przez sąd arbitrażowy, należy doprowadzić do jego uznania przez sąd powszechny.
Pamiętać przy tym należy, że poddanie sprawy pod arbitraż prawdopodobnie uniemożliwi skierowanie jej do rozpoznania przez sąd powszechny. W przypadku, gdy istnieje zapis na sąd polubowny, a pomimo tego strona zdecyduje się skierować sprawę do sądu powszechnego, na wniosek przeciwnika sąd powszechny odrzuci taki pozew.

W takim przypadku zastosowanie znajduje rozporządzenie Parlamentu i Rady 593/2008 (popularnie zwane Rzym I). Główną zasadą jest to, że strony mają swobodę wyboru prawa. Jeżeli takiego wyboru nie dokonają, w przypadku umów sprzedaży właściwe jest prawo państwa, w którym sprzedawca ma miejsce zwykłego pobytu; w przypadku umów o świadczenie usług – prawo państwa, w którym usługodawca ma miejsce zwykłego pobytu. Bardziej szczegółowe przypadki rozpatrywane być powinny w oparciu o przepisy rozporządzenia Rzym I.

W przypadku kontrahentów z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej, o kraju, w którym można wytoczyć pozew, decydują przepisy rozporządzenia Parlamentu i Rady 1215/2012 (popularnie zwanej Bruksela I bis). Zasada mającą istotne znaczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi, że gdy sprawa dotyczy zobowiązania z umowy, to powództwo można wytoczyć przed sąd miejsca wykonania danego zobowiązania (jest to wyjątek od głównej zasady, umożliwiającej wytoczenia powództwa przed sądy kraju, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania). Każda sprawa analizowana być jednak powinna indywidualnie na podstawie przepisów rozporządzenia.