Wróć do całej oferty

Spółki – obsługa, fuzje, przejęcia

Zapewniamy Klientom naszej kancelarii kompleksową pomoc w zakresie tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych, przede wszystkim spółek prawa handlowego i ich oddziałów, a także stowarzyszeń oraz fundacji, bez względu na miasto siedziby.
Chcąc zapewnić naszym Klientom sprawny i wygodny proces zakładania spółek prawa handlowego, pozostajemy w stałej współpracy ze sprawdzoną kancelaria notarialną.

Wbrew pozorom – nie. Zgodnie z przepisami spółka cywilna to umowa pomiędzy wspólnikami, a nie spółka w rozumieniu prawa handlowego. Dlatego, kiedy spółka taka dochodzi roszczeń w sądzie, pozew złożyć musi każdy ze wspólników, dlatego każdy wspólnik odrębnie traktowany jest jako przedsiębiorca i dlatego spółka taka nie podlega wpisowi do KRS, a jedynie do CEiDG. Powoduje to, że nie powstaje odrębny od majątków wspólników majątek spółki, a wszystko to, co wspólnicy zgromadzą w toku prowadzenia działalności stanowi ich wspólność. Powoduje to, że w przypadku niespłaconych zobowiązań spółki, egzekucja może być prowadzona od razu z majątku wspólników. Odmiennie jest w przypadku spółek osobowych (najpierw należy przeprowadzić egzekucję z majątku spółki, a dopiero potem wspólników) i spółek kapitałowych (udziałowcy, akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki). Z drugiej strony, prowadzenie spółki cywilnej jest mniej sformalizowane względem spółek prawa handlowego. Dlatego też, w odniesieniu do każdej sytuacji indywidualnie doradzamy, jaki rodzaj spółki jest najlepszy dla planowanej działalności gospodarczej.

Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku rejestracji spółki przez system S24 nie wystarcza dołączenie dokumentów, wymaganych przez system. W przypadku każdej spółki i każdego stanu faktycznego wymagane mogą być inne, dodatkowe dokumenty. Dla przykładu, w przypadku rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oprócz dokumentów wymaganych przez system często pojawia się konieczność dołączenia skanów oświadczenia o statusie cudzoziemca spółki, listy osób zawierającej adresy do doręczeń osób reprezentujących spółkę, listy osób uprawnionych do powołania zarządu spółki wraz z adresami do doręczeń oraz pisemnych zgód wszystkich osób wchodzących w skład zarządu (ewentualnie prokurentów) o zgodzie na powołanie na to stanowisko. Obowiązek dołączenia każdego z tych dokumentów – w zależności od przypadku może, lecz nie musi się pojawić, dlatego zalecamy konsultację w przypadku rejestracji spółki w systemie S24.

Obecnie złożenie sprawozdania finansowego możliwe jest jedynie za pomocą systemu teleinformatycznego (Repozytorium Dokumentów Finansowych – bezpłatnie lub przez system S24 – odpłatnie). Sprawozdanie sporządzone być powinno elektronicznie, w specjalnej strukturze logicznej (plik XML, zawierający wszystkie elementy sprawozdania – bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową). Sprawozdanie powinno zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (głównego księgowego) oraz przez wszystkich członków zarządu spółki (lub osoby uprawnione do kierowania jednostką).
Obok sprawozdania często pojawia się obowiązek złożenia sprawozdania z działalności – sprawozdanie takie również sporządzone musi być elektronicznie i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym, jednak nie ma już obowiązku sporządzania go w specjalnej strukturze logicznej.
Oprócz tych dokumentów, do zgłoszenia sprawozdania dołączyć należy uchwałę lub postanowienie podmiotu o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz uchwałę o podziale zysku bądź pokryciu straty – ww. dokumenty mogą być sporządzone pisemnie i następnie zeskanowane.
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego ciąży co do zasady na wszystkich podmiotach, które są wpisane do KRS (z pewnymi wyjątkami, w których złożyć należy informację o braku obowiązku składania sprawozdania finansowego).
Co do zasady, w przypadku spółek, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia, sprawozdanie należy sporządzić i podpisać do 31 marca roku następującego po zakończeniu roku obrotowego, zatwierdzić do 30 czerwca, a złożyć do KRS w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia.