Wróć do całej oferty

Prawo podatkowe

Oferujemy kompleksową i profesjonalną pomoc z zakresu prawa podatkowego. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie m.in. kontroli podatkowej, postępowań przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej, sporządzaniu opinii prawnych – dotyczących możliwych skutków podatkowych czy bieżącego doradztwa podatkowego.
Pomagamy również skorzystać z ulg w opodatkowaniu praw własności intelektualnej (IP Box) oraz z ulg przewidzianych dla działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Wyłącznie dochodów osiągniętych z kwalifikowanego IP. Zatem jeżeli w ramach działalności wykonujesz również inne czynności niedotyczące kwalifikowanego IP, to przychody osiągnięte z tego tytułu musisz opodatkować według podstawowych stawek podatku dochodowego. Objęte ulgą będzie tworzenie oprogramowania, w tym również algorytmów. Nie będą objęte ulgą m.in. szkolenia, support, wdrożenia, tworzenie grafiki czy projektowanie rozwiązań UX.
Z ulgi IP Box może skorzystać każda spółka lub osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Nie stanowi przeszkody, aby osoba prowadząca działalność gospodarczą działała u swojego zleceniodawcy w ramach większego zespołu i wykonywała zlecone mu czynności w siedzibie zleceniodawcy. Nie ma również znaczenia czy prace twórcze polegają wyłącznie na opracowaniu kodu i przenoszeniu do niego praw autorskich czy też na innych pracach, ale w takim przypadku niekoniecznie cały dochód będzie objęty ulgą.

Tak. Wydana interpretacja nie ma charakteru powszechnie obowiązującego. Oznacza to, że nie można wyciągać żadnych wniosków z tego, że inny podmiot w takiej samej sytuacji otrzymał inną interpretację podatkową. W przypadku, gdy organ podatkowy zinterpretuje przepisy w inny sposób niż wynika z interpretacji, którą otrzymał inny podmiot, nie można w żaden sposób bronić się brzmieniem interpretacji wydanej w indywidualnej sprawie. Organ może wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec podatnika.
W przypadku natomiast zastosowania się do interpretacji podatkowej, wydanej w indywidualnej sprawie, organ nie może wyciągnąć wobec podatnika negatywnych konsekwencji. Wydanie pozytywnej interpretacji stanowi zatem dla podatnika gwarancję, że organ w rozstrzyganiu jego sprawy się do niej zastosuje i nie przeprowadzi mniej korzystnej wykładni przepisów.

W sprawach karnoskarbowych czynny żal został uregulowany inaczej niż na gruncie Kodeksu karnego. Po popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca zawiadomić musi o nim organy, powołane do jego ścigania i ujawnić istotne okoliczności przestępstwa lub wykroczenia. Zawiadomienie złożone być musi ustnie do protokołu, na piśmie lub elektronicznie (wówczas musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej – np. przez Portal podatkowy).
Zawiadomienie musi nastąpić zanim organ miał wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Jeżeli organ wszczął postępowanie, zawiadomienie jest nieskuteczne po rozpoczęciu dokonywania przez organ czynności służbowych, chyba że czynność została dokonana i nie dostarczyła żadnych podstaw do ścigania przestępstwa lub wykroczenia.
Z czynnego żalu nie może skorzystać osoba, która kierowała wykonaniem czynu, poleciła innej osobie uzależnionej od niej wykonanie czynu, nakłaniała inną osobę do jego popełnienia lub zorganizowała grupę, która popełniła przestępstwo.
Po zgłoszeniu organ wyznaczy termin na uiszczenie w całości należności, która została uszczuplona w wyniku popełnienia przestępstwa. Jest to warunek konieczny do poddania się czynnemu żalowi. W przypadku, gdy nie uszczuplono należności, a przy danym przestępstwie przepadek jest obowiązkowy, należy zwrócić przedmioty podlegające przepadkowi, a w ich braku – ich równowartość. W przypadku, gdy osoba nie spełnia przesłanek by poddać się czynnemu żalowi, może wystąpić z wnioskiem o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Jest to dłuższy i bardziej złożony proces, jednak w przypadku jego pozytywnego przeprowadzenia również nie kończy się wpisem do Krajowego Rejestru Karnego.