Wróć do całej oferty

Prawo autorskie, Trademarks

Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania jest kwestia zarządzania prawami własności intelektualnej oraz ich ochroną, w tym poprzez tworzenie umów z zakresu transferu technologii oraz dbanie o zabezpieczenie prawne tajemnic handlowych przedsiębiorców.

Zastrzeżenie znaku towarowego powoduje, że inni przedsiębiorcy nie będą mogli używać takiej samej lub podobnej nazwy lub oznaczenia swojego przedsiębiorstwa lub produktu. Jeżeli dla oznaczenia swojej działalności lub sprzedawanego produktu, usługi stosowana jest nazwa lub element graficzny, który wyraźnie ją odróżnia od innych, warto pomyśleć o zastrzeżeniu znaku towarowego. Zastrzec można znak słowny – wyraz lub wyrazy, które podlegają ochronie, grafikę lub połączenie grafiki ze słowami. Znak zastrzegany jest dla określonej klasy towarów lub usług. Inne podmioty, wykonujące działalność dla której zastrzeżony jest znak, nie będą mogły wykorzystywać takich samych lub podobnych oznaczeń. W przypadku, gdy złamią ten zakaz łatwiej będzie dochodzić swoich praw i spowodować zmianę oznaczenia przedsiębiorcy naruszającego znak. Znak można zastrzec na terenie Polski, Unii Europejskiej lub innych krajów.

Odpowiedź należy rozpocząć od zdefiniowania tego, czym są autorskie prawa majątkowe. To wiązka uprawnień, która przysługuje twórcy utworu, na którą składają się, w szczególności, wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. W przypadku umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, twórca traci wszystkie te prawa bezpowrotnie, a przechodzą one na inny podmiot. Nie można dwukrotnie zawrzeć umowy przeniesienia praw autorskich praw majątkowych. Jeżeli twórca się ich pozbędzie traci możliwość pobierania wynagrodzenia za korzystanie przez inne podmioty z utworu lub samodzielnego rozporządzania nim (twórca zachowuje jednak osobiste prawa do utworu – np. prawo do oznaczenia go swoim nazwiskiem; ekonomicznie nie będzie uzyskiwał już żadnych korzyści).
W momencie kiedy twórca udziela licencji, w dalszym ciągu zachowuje prawo do utworu – może pobierać za niego wynagrodzenie czy nim rozporządzać, a inny podmiot może wykonywać prawa twórcy, jedynie w tym zakresie, w jakim umożliwił mu to twórca. Co więcej, jeżeli udzielane licencje są licencjami niewyłącznymi, twórca może udzielić dowolnej ilości licencji do utworu (sytuacja wygląda inaczej przy licencjach wyłącznych).
Zatem, twórca powinien zawrzeć umowę przeniesienia majątkowych praw autorskich w momencie, gdy nie chce w dalszym ciągu czerpać korzyści z utworu, a ma zamiar przeniesienia uprawnień na inny podmiot (klauzule o przeniesieniu tych praw często zdarzają się w umowach zlecenie z podmiotami świadczącymi usługi informatyczne – po wykonaniu utworu, twórca przenosi swoje prawa na zleceniodawcę). Licencji udzielić należy wtedy, kiedy twórca w dalszym ciągu zachować chce swoje prawa do utworu, a zezwolić innemu podmiotowi na korzystanie z tego utworu jedynie w okrojonym zakresie.

Tak – co do zasady każdy utwór (czyli przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze) podlega ochronie. Oznacza to, że każde logo, program komputerowy, hasło reklamowe itp., podlega ochronie. Pamiętać należy, że ochrona ma charakter terytorialny – jeżeli do naruszenia dojdzie na terenie Polski wówczas utwór jest chroniony na podstawie polskich przepisów. Jeżeli jednak prawo do niego zostanie naruszone za granicą, zastosowanie znajdą przepisy prawa autorskiego kraju, w którym doszło do naruszenia.