Wróć do całej oferty

Dane osobowe, big data

Oferujemy rozwiązania, które mają na celu pogodzenie dynamicznie rozwijających się nowych technologii – w tym big data – z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.
Wspieramy naszych Klientów we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym przy tworzeniu dokumentacji oraz zapewniamy wsparcie w trakcie kontroli przedstawicieli UODO.

W trzech przypadkach wyznaczenie w organizacji inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe. Dotyczy to instytucji publicznych, przetwarzania danych „wrażliwych” na dużą skalę oraz przetwarzania danych na dużą skalę, w przypadku gdy wymaga to systematycznego i regularnego monitorowania osób, których dane dotyczą. W pozostałych przypadkach wyznaczenia inspektora jest dobrowolne. Każdy przedsiębiorca powinien zweryfikować, czy dana organizacja musi, czy też jedynie może wyznaczyć inspektora. Niezależnie od tego, czy wyznaczenie jest obligatoryjne czy jedynie fakultatywne, współpraca z inspektorem stanowi przejaw dbałości o należytą ochronę danych.

Nie ma jednego uniwersalnego wykazu takich procedur. Istnieje co prawda pewien minimalny pakiet, który winien być stosowany w danej organizacji (np. rejestr czynności przetwarzania, plan ciągłości działania, proces obsługi naruszeń ochrony danych osobowych), jednak w każdym przypadku winien on uwzględniać specyfikę danej organizacji, a przede wszystkim realizowane procesy przetwarzania danych. Należy przy tym pamiętać, że niezmiernie istotne jest nie tyle posiadanie procedury, ale jej realne stosowanie.

Zapewnienie zgodności przetwarzania danych z RODO nie odnosi się do bezpieczeństwa organizacji. Jest to jeden z większych mitów, funkcjonujących w życiu publicznym w odniesieniu do przepisów o ochronie danych. Celem stosowania przepisów, wdrożenia adekwatnych zabezpieczeń, jest bowiem dbałość i ochrona osób, których dane przetwarzamy – naszych kontrahentów, klientów, pracowników, zleceniobiorców.