Wróć do całej oferty

Inwestycje, startupy, VC

Nasza kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną na wszystkich płaszczyznach prowadzenia działalności gospodarczej. Obsługujemy zarówno jednoosobowe firmy, a także spółki prawa handlowego.
Nasi specjaliści rozumieją specyfikę rynku startupów, dzięki czemu mogą pomagać przedsiębiorcom we wdrażaniu ich pomysłów na biznes w życie.

Term-sheet jest dokumentem opracowywanym w sytuacjach, w których do spółki wchodzi zewnętrzny inwestor. Dokument ten zawiera zestawienie najistotniejszych warunków ekonomicznych i prawnych związanych z wejściem inwestora do spółki oraz ustalaniem zasad funkcjonowania spółki po dokonaniu inwestycji. Dokument taki bardzo często zawiera informacje dotyczące warunków sprzedaży udziałów, akcji w spółce po wejściu do niej inwestora, określa procedury związane z opuszczeniem spółki po przeprowadzeniu inwestycji czy też zawiera zasady podziału zysku. W praktyce dokument taki przygotowywany jest przez inwestora przed dokonaniem formalnego due dilligence i przedstawiany jest spółce oraz jej wspólnikom jako propozycja związana z funkcjonowaniem spółki po przeprowadzeniu inwestycji. Propozycja ta najczęściej stanowi bazę do dalszych negocjacji związanych z inwestycją.

Umowa spółki to swego rodzaju konstytucja spółki. Określa jej najważniejsze kwestie ustrojowe – kompetencje poszczególnych organów, zasady wyboru zarządu, warunki umorzenia udziałów, warunki, które należy spełnić by sprzedać udziały, warunki wyjścia ze spółki. Wskazuje także ona na przedmiot działalności spółki, jej firmę i siedzibę. Uregulowane są w niej najistotniejsze kwestie z punktu widzenia codziennego funkcjonowania spółki.
Umowa wspólników to umowa, która zawierana jest najczęściej przed zawarciem umowy spółki i określa ona wzajemne zobowiązania wspólników względem siebie. Zawierać może ona dodatkowe zobowiązania wspólników (na przykład do starannego działania na rzecz spółki, wniesienia określonego wkładu na kapitał zapasowy lub rezerwowy spółki, wykonywania pracy w określonej ilości godzin). Umowa reguluje zobowiązania między wspólnikami. Każdy ze wspólników zobowiązuje się w niej do podjęcia określonych działań na rzecz każdego z pozostałych wspólników. Postanowienia umowy wspólników nie wiążą samej spółki, chyba że zostaną przeniesione do umowy spółki.
Umowa spółki to zatem zasady funkcjonowania spółki; umowa wspólników – zobowiązania wspólników względem pozostałych wspólników, związane z funkcjonowaniem spółki.

Agio w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje wówczas, gdy udziały spółki obejmowane są powyżej jej wartości nominalnej. Kwota nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów przeznaczana jest na kapitał zapasowy spółki. Agio nie stanowi dla spółki przychodu.