Wróć do całej oferty

E-commerce, gaming

Doradzamy Klientom działającym w branży nowoczesnych technologii, e-commerce oraz twórcom oprogramowania. Stawiamy na nowoczesne podejście, opracowując rozwiązania szyte na miarę, które spełniają biznesowe oczekiwania Klienta.

W nie zawsze zrozumiałym języku prawniczym konieczne jest spełnienie wymogów takich przepisów jak Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy Prawo telekomunikacyjne, RODO, Ustawy prawa autorskie i prawa pokrewne, Kodeks cywilny, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W powszechnie zrozumiałym języku oznacza to konieczność posiadania regulaminu sprzedaży (regulaminu świadczenia usług) – gdy za pośrednictwem strony oferowane są konkretne produkty lub usługi, polityki prywatności – gdy przetwarzane są dane klientów, polityki plików cookie – gdy korzystanie z serwisu wiąże się z wykorzystaniem tych plików.

To zależy od skali, na jaką prowadzona jest taka sprzedaż oraz od jej zorganizowania. Przez działalność gospodarczą rozumie się zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu w sposób ciągły. Jeżeli zatem sprzedaje się na portalu aukcyjnym rzeczy prywatne od czasu do czasu – okazyjnie, w sytuacji kiedy powstanie potrzeba pozbycia się danej rzeczy – nie jest to działalność gospodarcza. W przypadku jednak, gdy sprzedaż taka odbywa się często – wówczas spełnione zostają przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej. Dla przykładu osoba sprzedająca w każdym tygodniu lampę będzie mogła zostać potraktowana jako osoba prowadząca działalność. Granica w tego typu przypadkach jest bardzo płynna – im częściej dana osoba sprzedaje produkty, im większe dochody w związku z tym osiąga, tym bardziej działalność wygląda na zorganizowaną i tym więcej argumentów świadczących o tym, że taka osoba prowadzi działalność gospodarczą. Każda sytuacja wymaga jednak indywidualnej analizy.

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy (stosowana także odpowiednio w przypadku innych umów) za wady fizyczne lub prawne sprzedanej rzeczy. Wynika ona wprost z przepisów prawa i określona jest w Kodeksie cywilnym. Gwarancja nie ma swojego umocowania w prawie, a jest zapewnieniem gwaranta o tym, że rzecz będzie miała określone cechy (względem rękojmi jest ona najczęściej węższa – dotyczy wad fizycznych rzeczy, a nie wad prawnych, choć może być to uregulowane inaczej w gwarancji). W praktyce, gwarancji bardzo często udziela producent rzeczy, choć może być ona udzielona także przez sprzedawcę lub inny podmiot. Rękojmia jest ograniczona w czasie do 2 lat od dnia wydania rzeczy (czas ten jest wydłużony przy nieruchomościach); ochrona gwarancyjna trwa przez taki okres, jaki wynika z oświadczenia gwaranta. W przypadku korzystania z rękojmi kupujący może żądać obniżenia ceny, wymiany rzecz na wolną od wad, naprawy rzeczy, a w ostateczności nawet odstąpić od umowy. Przy gwarancji, uprawnienia te mogą być takie same; gwarant może jednak je ograniczyć.
Co do zasady, nie jest możliwe wyłączenie rękojmi wobec konsumenta.

Do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu wymagana jest umowa, która zawarta być musi w formie pisemnej. Przeniesienie praw autorskich mailem nie jest możliwe – umowa zawarta w innej formie niż pisemna jest nieważna.